Jdi na obsah Jdi na menu
 


Návrh zákona o poskytování dávek pro OZP

9. 11. 2011

NÁVRH ZÁKONA O POSKYTOVÁNÍ DÁVEK PRO OZP PODEPSAL PREZIDENT ČR


   
Vládní návrh zákona o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením, který připravilo ministerstvo práce a sociálních věcí v rámci sociální reformy I, dnes podepsal prezident České republiky. Cílem zákona je zvýšení adresnosti a efektivnosti dávkové pomoci poskytované osobám se zdravotním handicapem, snížení nákladů na administraci dávek a zvýšení komfortu klienta. Zákon nabývá účinnosti od 1. ledna 2012.

    Schválený návrh zákona z dílny ministerstva práce a sociálních věcí představuje zásadní změny v oblasti péče o osoby se zdravotním postižením (OZP), a to především v dávkovém systému. Ze současného a nepřehledného spektra mnoha dílčích dávek pro zdravotně postižené, které byly poskytovány samostatně u několika orgánů státní správy, resp. samosprávy tak od ledna příštího roku vzniknou, nově, pouze dvě dávky, a to PŘÍSPĚVEK NA MOBILITU A PŘÍSPĚVEK NA ZVLÁŠTNÍ POMŮCKU. Systém administrace a samotná výplata těchto dávek bude zajištěna na jednom místě v rámci Úřadu práce ČR, resp. krajské pobočky ÚP. Zákon také upravuje průkazy pro OZP, které nahradí dosavadní průkazy pro přiznání mimořádných výhod. Rozsah výhod poskytovaných podle dosavadní právní úpravy zůstane zachován. Průkaz OZP (tj. průkaz TP, ZTP a ZTP/P) bude součástí elektronické karty sociálních systémů a bude vydáván automaticky v souvislosti s rozhodnutím o přiznání příspěvku na péči nebo příspěvku na mobilitu. Průkaz lze přiznat také samostatně bez vazby na uvedené dávky. V průběhu přechodného období však budou dosavadní papírové průkazy nahrazeny elektronickou kartou sociálních systémů.

Dávky pro osoby zdravotně postižení platné od 1. ledna 2012:

I. PŘÍSPĚVEK NA MOBILITU

 • jedná se o opakující se nárokovou dávku, která bude poskytována osobám starším jednoho roku, které nejsou schopny zvládat základní životní potřeby v oblasti mobility nebo orientace
 • výše příspěvku na mobilitu bude v jednotné výši 400 Kč měsíčně
 • o dávce rozhodne Úřad práce ČR, resp. krajské pobočky ÚP


II. PŘÍSPĚVEK NA ZVLÁŠTNÍ POMŮCKU

 • jedná se o jednorázovou nárokovou dávku, která je bude určena osobám s těžkou vadou nosného nebo pohybového ústrojí, těžkým sluchovým nebo těžkým zrakovým postižením nebo těžkým mentálním postižením
 • o dávce rozhodne Úřad práce ČR, resp. krajské pobočky ÚP
 • součet vyplácených příspěvků na zvláštní pomůcku nesmí v 60 kalendářních měsících po sobě jdoucích přesáhnout částku 800 000 Kč (z vyplacených částek se při součtu odečítají ty částky, které osoba v tomto období vrátila nebo jejichž vrácení bylo prominuto)
 • dávka je zaměřena na pomoc v oblasti pomůcek (které umožňují sebeobsluhu, slouží k získávání informací nebo ke styku s okolím apod.), zakoupení a úpravy motorového vozidla a úprav bytu


příspěvek na zvláštní pomůcku se poskytne v případech:

a) Příspěvek na zvláštní pomůcku:

 • pokud cena pořízení zvláštní pomůcky bude nižší než 24 000 Kč, poskytne se příspěvek jen případě, pokud je příjem osoby (nebo osob s ní společně posuzovaných) nižší než osminásobek životního minima; v případech hodných zvláštního zřetele lze poskytnout příspěvek, i když příjem přesahuje uvedenou částku životního minima. Výše příspěvku se stanoví tak, aby spoluúčast osoby činila 10 % z předpokládané nebo již zaplacené ceny pomůcky, nejméně však 1 000 Kč
 • pokud cena pořízení zvláštní pomůcky bude vyšší než 24 000 Kč, spoluúčast osoby či osob společně posuzovaných bude činit také 10 % z této ceny
 • pokud osoba nebude mít dostatek finančních prostředků na zaplacení spoluúčasti, krajská pobočka ÚP s přihlédnutím na celkové sociální a majetkové poměry osoby či společně posuzovaných osob, může určit nižší výši spoluúčasti, minimálně však 1 000 Kč
 • maximální výše příspěvku nesmí být vyšší než 350 000 Kč

b) Příspěvek na pořízení motorového vozidla:

 • výše příspěvku se stanoví s přihlédnutím k četnosti a důvodu opravy a také k příjmu osoby či osob s ní společně posuzovaných podle zákona o životním a existenčním minimu a k celkovým sociálním a majetkovým poměrům
 • maximální výše příspěvku na pořízení motorového vozidla nesmí přesáhnout částku 200 000 Kč; opětovně lze příspěvek přiznat po uplynutí 10 let.


    Cílem schváleného zákona je zjednodušení systému v oblasti poskytování dávek osobám se zdravotně postižením, jeho zefektivnění, zvýšení adresnosti a v neposlední řadě také vytvoření komfortnějšího postupu pro samotné klienty. Těmito změnami se také dosáhne významné úspory státních výdajů na administraci dávek, avšak nikoliv na úkor příjemců dávek. Úplné znění zákona naleznete na stránkách Senátu PČR –
http://www.senat.cz/xqw/xervlet/pssenat/htmlhled?action=doc&value=61436.

článek - tisková zpráva - je převzatý ze stránek MPSV